Fanatics '71

work hard, play hard

Contributie

Het verenigingsjaar van Fanatics ’71 loopt van 1 Juli t/m 30 Juni. Het bedrag van het lidmaatschap zal vanaf 2018 in de eerste week van juli worden afgeschreven middels een (verplichte doorlopende) automatische euro-incasso van het door u opgegeven rekeningnummer. Mocht de contributie niet afgeschreven kunnen worden dan hebben wij de mogelijkheid om u uit te sluiten van deelname aan activiteiten van onze vereniging.

De Contributie voor het seizoen 2017-2018 is verlaagd. De contributie voor de seizoenen 2017-2018 bedraagt:

Team  Leeftijd Contributie
U12 7 t/m 11jaar €190,00
U14 12 en 13jaar €220,00
U18 14 t/m 17jaar €250,00
U22 18 t/m 21jaar €280,00
Recreanten  22 jaar en ouder €200,00

Aanmeldingen kunnen gericht worden aan het ledensecretariaat. Zodra na de proeftrainingen plaatsing in een van de teams mogelijk is, wordt de aanmelding formeel gedaan door het invullen en ondertekenen van het lidmaatschapsformulier en de automatische machtiging. Voor spelers is ook een recente pasfoto nodig voor het maken van een spelerspas, u krijgt deze weer terug.

De contributie die Fanatics ’71 afdraagt aan de NBB voor haar leden voor het lidmaatschap per (deel van een) verenigingsjaar is onderdeel van het contributie bedrag. Reiskosten voor spelende leden zijn niet inbegrepen. Deze bedragen €45,- en worden naar rato aan de chauffeurs uitgekeerd aan het einde van het seizoen.

Vergoedingen voor een nieuw tenue of NBB boetes opgelopen tijdens westrijden zijn niet inbegrepen in de contributie.

Aanmeldingen

  • Nieuwe leden die zich vóór doch uiterlijk 31 december aanmelden, betalen de contributie voor een geheel jaar.
  • Nieuwe leden die zich ná 31 december aanmelden betalen naast het volledige NBB lidmaatschapsbedrag enkel de contributie over het 2e halfjaar.
  • Kosten voor inschrijving bedragen €10,- en dienen contant te worden voldaan.

Afmeldingen
Leden die het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen willen beëindigen dienen de afmelding uiterlijk 1 juni door te geven aan de ledenadministratie. Afmelden bij de leider van het team of een andere functionaris van Fanatics ’71 is geen formele afmelding!

  • Indien de afmelding tussen 1 juli en 1 augustus binnen komt wordt de NBB contributie voor het gestarte jaar als contributie in rekening gebracht omdat Fanatics ’71 dit bedrag aan de NBB moet afdragen.
  • Indien na 1 augustus maar uiterlijk 31 december wordt opgezegd is, naast de volledige contributie van de NBB, het contributiebedrag voor een half seizoen verschuldigd.
  • Bij afmelding na 31 december als lid, dan vervalt de volledige contributie over het lopende jaar aan de vereniging.

Bij het beëindigen van het lidmaatschap wordt de contributie incasso stopgezet.

Bijzondere situaties

Leden die vanwege blessures, ziekte of een langdurig verblijf in het buitenland, meer dan een half seizoen niet actief zijn geweest, hebben recht op restitutie. De restitutie zal betrekking hebben op de contributie onder aftrek van het volledige bedrag t.b.v. het lidmaatschap van de NBB. Deze leden of hun ouders kunnen 2x per jaar (december en mei) een verzoek daartoe indienen bij de ledenadministratie. Tussentijdse restitutie vindt niet plaats.