Fanatics'71 - Basketbal voor iedereen, altijd & overal

Privacy Policy

Inhoud

Privacy Policy

Algemeen

Basketbal Vereniging Fanatics ’71 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BV Fanatics ’71 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en /of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BV Fanatics ’71 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

Basketbal Vereniging Fanatics ’71
leden@fanatics71.nl

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Uw persoonsgegevens worden door BV Fanatics ’71 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • registreren en beheren van ledenadministratie (zowel bij de vereniging als de NBB);
 • registreren en beheren van financiële administratie;
 • communicatie met onze leden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de lidmaatschapsovereenkomst (aanmeldingsformulier). Voor de bovenstaande doelstellingen kan BV Fanatics ’71 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam (voornaam /achternaam);
 • tussenvoegsel;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer / mobiel nummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum (o.a. voor leeftijdsbepaling voor contributie);
 • geboorteplaats (diploma scheidsrechter);
 • bankrekeningnummer;
 • toestemming gebruik foto en video op sociale media.

Toegang tot gegevens binnen de vereniging

Alle persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor bestuursleden, trainers en coaches. Indien nodig worden persoonsgegevens gedeeld met leden die een functie uitvoeren ten behoeve van de vereniging (bijv. een activiteitencommissie die uitnodigingen wil sturen voor een activiteit). Hierbij wordt alleen die informatie gedeeld welke nodig is bij het uitoefenen van de functie.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving voor Sport Link en ledenadministratie;
 • het verzorgen van de internetomgeving voor de financiële administratie;
 • het verzorgen van onze website;
 • het aanvragen van gemeentelijke subsidies.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

BV Fanatics ’71 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 2 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de onderstaande maatregelen genomen.

 • Alle personen die namens BV Fanatics ’71 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Beeldmateriaal

De vereniging kan gebruik maken van foto en video materiaal op de eigen website en/ of via sociale media. Bij inschrijving wordt geregistreerd of het lid wel of geen bezwaren heeft voor mogelijk gebruik van het beeldmateriaal. Het lid kan op elk gewenst moment zijn of haar keuze wijzigen of vragen om beeldmateriaal te verwijderen op de website of sociale media.

Datalekken

Uiteraard doet BV Fanatics ’71 er alles aan om de in dit document genoemde persoonsgegevens niet in handen van derden- die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben- te laten vallen. Gebeurt dit wel, dan spreken we over een data-lek. Indien er zich een data-lek voordoet dan zal de vereniging deze melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de gedupeerde leden.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.
Contactgegevens:

Basketbal Vereniging Fanatics ’71
leden@fanatics71.nl