Fanatics'71 - Basketbal voor iedereen, altijd & overal

Huishoudelijk reglement

INHOUD

Wanneer je bij Fanatics’71 komt sporten, is het belangrijk dat je de huisregels kent.
Deze huisregels zijn samengevat in ons huishoudelijk reglement en zijn opgesteld in het belang van de vereniging en van al haar leden.
Wij verwachten dat iedereen zich hier naar gedraagt. Neem de tijd om ze door te lezen.

We wensen iedereen veel plezier op en rond de velden!

1. Algemeen

1.1     Dit reglement is vastgesteld voor het regelen van zaken waarin de statuten niet voorzien, waarvan de regeling door de statuten wordt vereist of door de Algemene vergadering wenselijk wordt geacht.

1.2     De bepalingen van dit reglement mogen niet in strijd zijn met de wet.

1.3     De vereniging richt zich op basketbal in zowel recreatief als competitieverband.

1.4     Het bestuur kan zo nodig ballotage toepassen. Indien ballotage toegepast wordt, dient het bestuur hiervoor verantwoording af te leggen aan de Algemene vergadering.
           (criteria: spelers waarvoor wij niet het kader hebben, spelers die een groepsproces verstoren)

1.5     Wijzigingen van het Huishoudelijk reglement behoeft een meerderheid van het bestuur. De Algemene vergadering zal de wijziging vervolgens moeten goedkeuren.

1.6     Indien de Algemene vergadering de wijziging niet goedkeurt, is de betreffende regeling zolang geldig totdat het bestuur in de eerstvolgende vergadering in de gelegenheid is gesteld een nieuw of
          gemuteerd voorstel in te dienen, dan wel het betreffende hoofdstuk van het reglement terug te nemen.

2. Leden

2.1     Elk lid wordt binnen 4 weken na inschrijving in de gelegenheid gesteld om de statuten in te zien.  Voor inzage van het huishoudelijk reglement wordt naar de website verwezen.

2.2     Het lidmaatschap van de vereniging kan uitsluitend schriftelijk verkregen worden. Een door de vereniging opgesteld aanmeldingsformulier dient ingevuld te zijn en samen met de financiële 
          verplichtingen ingeleverd te worden bij een door het bestuur aangewezen persoon of personen.

2.3     Nieuwe leden moeten, indien van toepassing, een schuldvrijverklaring van hun vorige (basketbal)vereniging overleggen bij de aanmelding. Vertrekkende leden die nog financiële verplichtingen
           hebben bij Fanatics ’71 krijgen geen schuldvrijverklaring.

2.4     De contributie wordt in twee termijnen (van 5 maanden; ± 25 oktober en ± 25 februari) geïncasseerd van 1 september tot en met 30 juni.

2.5     Bij inlevering van het aanmeldingsformulier dient eenmalig 10 euro inschrijfgeld te worden betaald via bank of andere digitale vorm. Lid worden van Fanatics’71, betekent automatisch ook
           lid worden van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB), Fanatics’71 zorgt voor de  aanmelding bij de NBB en de betaling van het lidmaatschap bij de NBB

2.6     Terugtrekken lidmaatschap is alleen mogelijk vóór 1 juli of vóór 15 november. Men dient zich schriftelijk of via mail af te melden bij de ledenadministratie.

2.6.1     Bij afmelding vóór 1 juli zal geen contributie voor het nieuwe seizoen worden geïnd.

2.6.2     Bij afmelding vóór 15 november zal vanaf februari geen contributie worden geïnd.

2.6.3     Bij afmelding na de vastgestelde data (art.2.6.1. en 2.6.2) is het lid verplicht een half seizoen (= 5 maanden) contributie aan de club te voldoen.

2.7     Bij achterstallige betaling van contributie wordt betreffend lid een herinnering gestuurd. Binnen 14 dagen moet er vervolgens zijn gereageerd met volledige betaling dan wel het treffen van een
           betalingsregeling met de penningmeester. Indien geen reactie volgt zal het betreffende lid worden geroyeerd van alle verenigingsactiviteiten.

2.7.1     Extra kosten voor het innen van achterstallige contributie worden in rekening gebracht bij het betreffende lid. Men kan uitsluitend deelnemen aan die trainingen
              die door het bestuur voor dat lid zijn aangegeven.

2.8     Niet-leden die duidelijk de intentie hebben om lid te worden van Fanatics ’71 kunnen ter oriëntatie aan maximaal 2 trainingen gratis deelnemen.

2.9    Het bestuur kan buitenstaanders de toegang weigeren bij verenigingsactiviteiten.

2.10    Een speler dient tenminste 20 minuten (of zoveel eerder als door de trainer/ coach wordt bepaald) voor aanvang van de wedstrijd, wedstrijdbereid in tenue, in de speelzaal aanwezig te zijn.
            Scheidsrechters en juryleden dienen ook 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd, wedstrijdbereid in eventueel tenue, aanwezig te zijn voor de line-up.

2.11    Elk lid dient zich bij verhindering voor training of wedstrijd tijdig af te melden bij trainer of coach.

2.11.1     Voor afmelding betreffende wedstrijden, dient men zich te realiseren dat elk spelend lid een verantwoordelijkheid heeft naar zijn/haar teamgenoten. Men moet zich dus zoveel mogelijk
                beschikbaar stellen. Zodat de wedstrijden doorgang kunnen vinden.

2.12    Ieder spelend lid vanaf 12 jaar en ouder heeft de verplichting om te jureren en vanaf 14 jaar en ouder om te fluiten. Hiervoor moet een tafelinstructie, een spelregelbewijs en
            scheidsrechtercursus gevolgd worden.

2.12.1     Bij leden die wedstrijd spelen in de leeftijdscategorie U18 of jonger wordt van de ouders verwacht dat ze jureren, tevens is het wenselijk om ondersteunende taken uit te voeren;
                zoals deelname in commissies of organiseren van (jeugd)activiteiten.

2.13    Alle leden moeten zich houden aan de gedragscode. Deze code houdt in: sportief gedrag, respect voor anderen en zorg dragen voor het materiaal.
            Meer details zijn ook te vinden op https://fanatics71.nl/gedragscode/

2.14    Het bestuur is gemachtigd om sancties te nemen tegen een lid die een afgesproken taak niet uitvoert of zich niet houdt aan de gedragscode. Deze sancties bestaan uit uitsluiting van
            trainingen en/of wedstrijden of royeren van het lidmaatschap.

2.14.1     Bij niet komen opdagen bij het tafelen of fluiten (dus geen vervanging geregeld) zal er een boete, voor het zowel verzaken van het tafelen als fluiten van €10,- worden opgelegd.
                Hiervan gaat €5,00 naar de vereniging en €5,00 naar de persoon die de beurt over neemt. De €5,00 die naar de vereniging gaat, gaat in het boetepotje.
                Dit geld wordt besteed aan opgelegde boetes vanuit de bond. Het bedrag dient contant betaald te worden.

3. Overige

3.1     Trainers/coaches ontvangen een onkostenvergoeding. Deze wordt door het bestuur jaarlijks vastgesteld binnen de goedgekeurde begroting van de Algemene Leden Vergadering.

3.1.1     Afspraken omtrent vergoedingen worden vastgelegd in een Vrijwilligersovereenkomst.

3.2     Van trainers wordt verwacht dat zij deelnemen aan overleg.

3.3     Trainers dienen een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen.

3.4     Dit huishoudelijk reglement wordt ook op de website vermeld.

3.5     Fanatics’71 past de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Website van Fanatics’71
https://fanatics71.nl/privacy-policy/